This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

Hiekkalaatikko bigboy's

  1. Luo oma sivu ryhmäsi wikille "ryhmien työtilat" sivun alle.
  2. Luo sinne "hiekkalaatikko" niminen alasivu
  3. Mene hiekkalaatikolle ja kokeile wikin toimintoja
    1. Keskustele & Ideoi (oikea reuna)
    2. Lisää toimintoa (tekstiä, kuva, liitetiedosto, muuta sisältöä
    3. Selaa muutoksia (yläreuna)

Tvt ja koulu

 

Johdanto

Olen ollut 6.luokkalainen vuonna 1990 ja muistan kun ensimmäiset tietokoneet tulivat meidän kouluumme. Se oli jännittävää meistä oppilaista mutta ehkä jotkut opettajat kokivat tietokoneet ja uuden tekniikan pelottavanakin. Uudet asiat ja muutos herättävät aina tunteita suuntaan ja toiseen ja myönteisistäkin muutoksista saattaa tulla kielteisiä. Ei ole ihme jos seminaarin kautta opettajaksi valmistuneet opettajat kokivat kauhistusta uutta tekniikkaa kohtaan. Heidän uusin tekniikka saattoi olla piirtoheitin ja diakuvaprojektori, joita he olivat käyttäneet totutusti jo vuosikaudet. Toisaalta saattoihan uusi olla myös piristävää ja eteenpäin vievää ammatillisesti jollekin.

Mennessäni noin 20 vuotta myöhemmin samaan kouluun töihin niin huomasin, että tietokone luokka oli samassa tilassa ja tietokoneet näyttivät melkein samanlaisilta kuin 20 vuotta sitten. Koneiden nopeudet olivat kasvaneet ja erilaisia ohjelmia oli tullut lisää ja internet oli myös tullut mukaan koulun tietokoneaikaan. Kehitys on ollut huimaa mutta silti koulun tietokoneluokka näytti ja tuntui miltei samalta kuin silloin kun itse näppäilin ensi kertoja näppäimistöllä. Mistä tämä kehittymättömyys johtuu?

Tietokoneistumisen ongelmat

Yksi suuri ongelma on raha ja sen puuttuminen. Koko ajan lisääntyvät laitteistovaatimukset laittavat koulut hankalaan tilanteeseen, koska rahaa tarvitaan jatkuvasti uusien ja parempien laitteiden hankintaan. Uusia ja parempia ohjelmia tulee koko ajan ja ne tarvitsevat aina vain parempia ja parempia laitteistoja. Myös itse laitteita on monissa kouluissa aivan liian vähän verrattuna oppilasmääriin ja internetiin pääsee useasti vain yhdestä tilasta. (Uusikylä & Atjonen, 2005, 176-177.)

Jos johonkin kouluun saadaan rahalla ostettua laitteita niin ongelmaksi saattaa muodostua sekä tekniset että pedagogiset puutteet opettajien osalta. Joiltakin opettajilta puuttuu tekninen tietämys ja motivaatio laitteiden käyttöön saattaa laskea vaikka intoa ja pedagogisia valmiuksia löytyisikin. Teknistä tukea on vaikea saada ja se saattaa olla jopa kokonaan ulkoistettu koulun ulkopuolelle. Laitteiden toiminen saattaa olla joskus kiinni vain yhdestä todella pienestä asiasta. Kun palvelupyyntöön ja siihen vastaamiseen saattaa kulua tunteja tai jopa päiviä, saattaa into laitteiden käyttöön lopahtaa. (Uusikylä & Atjonen 2005, 184-185.)

Opettajien asenteet tekniikkaa kohtaan myös vähentävät tekniikan käyttöä. Joidenkin opettajien mielestä he eivät ole vakuuttuneita hyödyistä, joita tekniikka tuo vaikka tutkimustietoa myönteisistä vaikutuksista olisikin saatavilla. He pitävät useasti kirjaa ja liitutaulua paljon parempana keinona opetuksessa verrattuna kankeaan opetukseen tietokoneluokassa. Useasti on vain niin, etteivät nämäkään opettajat ole saaneet tarpeeksi koulutusta tietokonepohjaisen oppimisen didaktiikkaan. (Uusikylä & Atjonen 2005, 185.)

Lähde: Uusikylä, K & Atjonen, P. (2005).  Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY

 

 

PowerPoint-esitys

Tietotekniikka oppimisvälineenä

 

Parhaiten tietotekniikkaa voidaan siis hyödyntää uuden oppimiskäsityksen mukaisillatyötavoilla. Täysin uusia ulottuvuuksia TVT:n käyttöön saadaankin projektimuotoisella opetuksella, joka on oppiaineita integroivaa, oppilaiden keskenäiseen vuorovaikutukseen ja ongelmanratkaisuun perustuva työtapa. Joten teknologiasta tulee luonnollinen työväline niin tiedon etsintään, muokkaamiseen, prosessointiin ja oppijoiden väliseen vuorovaikutukseen.

Tieto- ja viestintätekniikan on todettu olevan tehokas oppimisen väline. Sen avullavoidaan herättää kiinnostusta ja motivoida sitoutumaan opittavaan asiaan. Hyvin suunnitellulla käytöllä ja tarkoituksenmukaisella työskentelyn arvioinnilla voi myös ohjata oppilasta toivotunlaiseen tavoiteorientaatioon. Erityisesti oppimisvaikeuksista kärsivät oppilaat voivat hyötyä oppimisprosessia tukevasta teknologiasta. Tietotekniikka ei itsessään pysty motivoimaan opiskelussa ellei sen käyttö ole mielekästä. Pedagogisesti huonosti suunniteltua ja järjestettyä opetusta ei siis pysty pelastamaan käyttämällä teknologian uusimpia saavutuksia. Motivaation ylläpitämiseksi edelleen tarvitaan ohjaajan läsnäoloa oppijan vierellä. Tutkimuksissa on havaittu opettajan kiinnostuksen oppilaita kohtaan olevan suorassa yhteydessä oppilaiden motivaatioon.

 

Tietotekniikka tuo uusia haasteita

 

Tekniikan osallisuus opetustilanteissa on tuonut opettajan työnkuvaan paljon uusia osa-alueita. Opettajien työssä on korostunut ohjaajan rooli, ja oppituntien suunnitteluun ja valmistumiseen liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet. Opettajalla on oltava valmiina myös varasuunnitelma, mikäli tekniikka ei toimikaan. Teknologiaa hyödyntävien opettajien tulee olla valmiita ottamaan riskejä ja joustamaan tilanteen mukaan. Lisääntyneiden konkreettisten tehtävien ohella teknologia muuttaa opettajan roolia suhteessa oppilaisiin. Toisaalta teknologia mahdollistaa oppilaille pääsyn sellaiseen ulkopuoliseen tietoon, jota opettaja ei hallitse. Opettajan pitäisi pyrkiä rohkeasti käyttämään tietotekniikka, koska se vaikuttaa siihen kuinka paljon oppilaat saavat käyttää tietotekniikkaa.  Tietotekniikan käyttöön vaikuttaa myös opettajan oma osaaminen.

 

Opettajat ja tietotekniikka kouluissa

 

Kaikki opettajat eivät osaa soveltaa tietotekniikkaa kouluissa. Erään artikkelin mukaan yli 40% opettajista ei tunne tietotekniikan soveltamismahdollisuuksia opetusksessa. Eniten ongelmia on havaittu taulukkolaskennassa, verkkokeskusteluissa, animaatiotoiminnoissa ja ohjelmien asentamisessa. Tietotekniikkaan kouluttautuminen ei kiinnosta osaa opettajista ollenkaan. Kansainvälinen tutkimus osoitti, että tietotekniikan käyttö on Suomessa vain keskitasoa. Tieto- ja viestintätekniikan käytön on ajateltu kehittävän opetuskäytänteitä, rikkovan luokkahuoneiden rajoja ja luovan innostavia ja uutta luovia oppimisympäristöjä.

Tieto- ja viestintätekniikka nykypäivänä

 

 Tieto- ja viestintätekniikka
 
Tieto- ja viestintätekniikka on osa nykypäivää ja arkea. Se on paljolti yhteydessä koulutyöskentelyyn ja tulevaisuudessa se tulee olemaan yhä keskeisemmässä asemassa. Tietokone avusteinen koulunkäynti on usein vaivatonta ja helpompaa kuin perinteinen kirjasta lukeminen tai kirjasta tiedon etsiminen. Se on hyvä keino tehdä esimerkiksi oppiainerajat ylittäviä ryhmätöitä ja tärkeä tiedon etsimisessä. Mielestäni on oleellista aloittaa tieto- ja viestintätekniikan kanssa toimiminen kouluissa riittävän varhain lapsien kanssa, sillä mitä nuorempana tästä saadaan opiskelun muoto, sitä todennäköisemmin kyseinen taito harjaantuu ja kehittyy tärkeäksi ja opiskelua helpottavaksi tekijäksi.
 
Tietokoneiden avulla voidaan toteuttaa monenlaisia tehtäviä esitelmistä matematiikan harjoituksiin ja kokeisiinkin. Tietokoneiden käytön voi yhdistää mihin vain oppiaineeseen esimerkiksi liikuntaan ja kuvataiteeseen. Tekemällä erilaisia tilastoja, etsimällä tietoa, piirtämällä, muokkaamalla kuvia ja kirjoittamalla tekstejä jne. 
 
Kuitenkin tulee muistaa, että vaikka tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan ja pitääkin käyttää opiskelussa. Kannattaa se yhdistää siihen silloin, kun siitä todella on hyötyä tai opiskelua edistävä tai helpottava vaikutus. Täytyy muistaa että, tietokone ei korvaa ikinä opettajaa, vaikkakin oikein käytettynä ja opiskeluun yhdistettynä se on loistava apuväline. 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

SLIDESHARE esitys tänne
1. Lähettäkää esityksenne slideshareen (upload),
2. kun esityksesi lähetys/muuntaminen on valmis kopioi esityksen www-osoite nettiselaimen osoitepalkista
3. tule tänne purot.netiin
4. lisää / muu / esitys
5. laita linkki www-osoite kohtaan
=> esitys onupotettu
LaruX   (14.12.2011 11:12)
 

Tuokaa koko esitys tänne wikiin. Jos tosiaan kirjautumisen kanssa on ongelmia niin:

kirjaudu jollakintunnuksella + salasanalla. Systeemi sanoo että ei kelpaa. Naksauta "en tiedä salasanaa / forgot password" => anna sähköpostiosoite => saat salasanan..
LaruX   (14.12.2011 11:10)
 

Kirjalähde

Tekstissä:
Kirjoittaja & Toinen (Vuosi)

Lähdeluettelossa:
Kirjoittaja, E.K., & Toinen, T.K. (Vuosi). Kirjan tai raportin otsikko isoilla alkukirjaimilla.
10s. Painos. Julkaisupaikka, valtio/osavaltio: Julkaisija tai DOI/URL


Nettilähde

Tekstissä:
Automobile (2011)

Lähdeluettelossa:
Automobile. (2011, December 14). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 08:50, December 14, 2011, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?t...
LaruX   (14.12.2011 11:06)