This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

 • View:

Hiekkalaatikko - Sannan ja Marikan reviiri

 1. Luo oma sivu ryhmäsi wikille "ryhmien työtilat" sivun alle.
 2. Luo sinne "hiekkalaatikko" niminen alasivu
 3. Mene hiekkalaatikolle ja kokeile wikin toimintoja
  1. Keskustele & Ideoi (oikea reuna)
  2. Lisää toimintoa (tekstiä, kuva, liitetiedosto, muuta sisältöä
  3. Selaa muutoksia (yläreuna)
  4. Ja näin Sanna kokeilee B)

Essee: 2000-luvun medialukutaito

 

Johdanto

Nyky-yhteiskunnassa medialla on keskeinen rooli. Puhumme paljon median vallasta, median luomista ihannekuvista ja turvallisesta median käytöstä. Elämme median ympäröimänä emmekä pääse sitä pakoon vaikka haluaisimme. Tämän vuoksi on erittäin tärkeä osata lukea mediaa, ymmärtää sen ilmiöitä, suhtautua siihen kriittisesti ja osata hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia.

 

Käsitteinä media ja lukutaito

Mitä ovat media ja lukutaito? Mitä syntyy, kun yhdistetään nämä sanat ja puhutaan medialukutaidosta?

Media on laaja käsite, joka pitää sisällään sekä joukkotiedotusvälineet että sosiaalisen median. Sanalla voidaan tarkoittaa viestintää yleensä, erilaisia viestintämenetelmiä kuten radiota, televisiota, aikakaus- ja sanomalehtiä sekä internetiä tai viestintämuotoja kuten tekstejä, kuvia ja ääniä. Mediavuorovaikutus ei ole suoraa, vaan jonkin välityksellä tapahtuvaa 

OECD-maissa toteutetuissa PISA-tutkimuksissa lukutaito määritellään seuraavasti: Lukutaito on kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä, käyttöä ja arviointia lukijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien kehittämiseksi sekä yhteiskuntaelämään osallistumiseksi. (1.)

PISA-tutkimusten tulosten mukaan suomalaiset nuoret ovat erinomaisia lukijoita. Pojat ovat OECD-maiden parhaita lukijoita, mutta tytöt yltävät vielä parempiin lukutaitoarvosanoihin kuin pojat. Lukutaidon kehittämiseksi on tehty Suomessa paljon työtä mm. erilaisten kampanjoiden avulla ja lukutaitoa opettavia opettajia kouluttamalla. Peruslukutaito onkin hyvä ja nykyiset haasteet liittyvät tyttöjen ja poikien lukutaitoerojen kaventamiseen ja medialukutaidon kehittämiseen (2).

Vaikka nuorison lukutaito on Euroopan parhaimmistoa, ei lukutaito ole silti itsestäänselvyys. 15-vuotiaista nuorista vain alle 10 % heikkoja lukijoita (3), mutta Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen erikoistutkija Sari Sulkusen mukaan toiminnallisesti lukutaidottomia olisi Suomessa noin 360 000. He tarvitsevat ulkopuolista apua arjessa selviytymiseen eikä heidän lukutaitonsa vastaa yhteiskunnan vaatimuksia (4). Tätä väitettä tulee Euroopan parlamentin vanhahko työasiakirja, jonka mukaan funktionaalisesti lukutaidottomia on Suomessa noin. 10 % väestöstä (5).

Taulukko 1.

Lukutaito

Lukutaito käsitetään usein taitona lukea, kirjoittaa ja laskea. Nämä taidot antavat edellytyksiä median ymmärtämiseen, mutta eivät kuitenkaan yksinään riitä mielekkääseen vuorovaikutukseen yhteiskunnan kanssa. Lukutaitoon liittyy olennaisesti muitakin taitoja lukemisen lisäksi, sillä teknisesti lahjakaskaan lukija ei välttämättä ymmärrä lukemastaan juuri mitään. Jotta voidaan puhua hyvästä lukutaidosta, on lukemiseen liityttävä ymmärtäminen ja tarkoituksenmukaisuus. Koska erilaiset mediat ja niiden sovellukset lisääntyvät jatkuvasti samalla kun vietämme niiden parissa aikaa kasvavassa määrin, tarvitsemme erityistä medialukutaitoa. Se on edellytys yhteiskunnassa toimimiselle ja sen hallintaa voidaan pitää jopa yksilön velvollisuutena ja osana yleissivistystä. Sitä voidaan pitää jopa yksilön ominaisuutena, jota mediakasvatuksen avulla kehitetään.

Medialukutaito

Ympärillämme on jatkuvana virtana erilaisia mediatekstejä ja visuaalisia ärsykkeitä, joihin meidän on reagoitava. Tiedonhankinnassa medialukutaidolla on keskeinen osansa. Erilaista informaatiota on tarjolla valtavat määrät erilaisissa lähteissä eikä tarpeellisen tiedon etsintä monipuolisista ja luotettavista lähteistä ole aina helppoa. Lähestulkoon kaiken tiedon suhteen on oltava kriittinen ja sitä on arvioitava tiedon tuottajan, esittäjän ja lähteen perusteella. Jos et osaa arvioida tiedon todellisuutta, turvallisuutta tai oikeutta, hienosti kirjoitettu koulutehtävä kaatuu, kun lähteenä onkin Hikipedia Wikipedian sijaan.

Medialukutaitoisuuteen kuuluu eri mediavälineiden käytön hallinta. Yksi nyky-yhteiskunnan merkittävimmistä mediavälineistä on Internet, ja sen käyttöön liittyy paljon erilaisia käytänteitä. Tärkeitä ovat muun muassa teosten käyttöön, yksityisyydensuojaan sekä nettikanssakäymiseen liittyvät säännöt ja normit. Tämän niin sanotun netiketin opettaminen täytyy aloittaa heti Internetin käytön alkaessa eli jo alakouluiässä. Internetissä on paljon lapsille haitallisia tekijöitä, joita lapsi ei ilman aikuisen ohjausta osaa välttää.

Tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen välityksellä tapahtuva tietojen muokkaaminen, siirto, tallennus ja haku vaativat myös omanlaista lukutaitoa. Jos yksilö hallitsee ns. teknologialukutaitoa, hänellä on mahdollisuus päästä erilaisia medioita hyödyntämällä käsiksi informaatioon ja kommunikointiin.

Globaalius tuo omat sävynsä medioihin. Tieto liikkuu hetkessä maailman toiselta laidalta toiselle, sitä tuotetaan suuret määrät ja sen tuottajat voivat olla hyvinkin erilaisista lähtökohdista kuin tiedon vastaanottajat. Tiedon luonteesta johtuen tarvitaan myös taitoa lukea erilaisten kulttuurien ja kansalaisuuksien tuottamia mediasisältöjä, tehdä yhteistyötä heidän kanssaan ja saada aikaan mielekästä vuorovaikutusta. Tähän sisältyy myös kyky tuottaa itse informaatiota, mediasisältöjä ja jakaa niitä mielekkäästi. Itse tuotettuihin mediasisältöihin liittyy olennaisesti vastuullisuus toiminnassa. On osattava huomioida omien toimien kuten Facebook -päivitysten tai blogikirjoitusten sosiaaliset ja yhteiskunnalliset seuraukset.

Visuaalinen lukutaito

Olemme jatkuvasti erilaisten kuvien ympäröimiä: niin televisiossa kuin mainostauluilla pyörivät lukuisat uutis- ja mainoskuvat. Nyky-yhteiskunnassa visuaalisen lukutaidon rooli on hyvinkin merkittävässä roolissa. Median kuluttajien tulee olla kriittisiä; kuvia, niiden alkuperää ja tarkoituksia on osattava arvioida.

Mainoskuvien tarkoituksena on saada ihmiset kuluttamaan. Emme välttämättä katso niitä kuin sekunnin murto-osan ajan, mutta ne vaikuttavat meihin silti. Katsoessamme näitä kuvia saatamme tietoisesti tai tiedostamatta vertailla itseämme ja mainoskuvia keskenään.

Uusi teknologia mahdollistaa erilaisia tapoja kuvien ja videoiden käsittelyyn. Monet mainoskuvat käsitellään erilaisilla kuvanmuokkausohjelmilla virheettömiksi. Esimerkiksi ruotsalaisen vaatetusalan jättiläisen, H&M:n, uusimmissa alusvaatemainoksissa aitoa on ainoastaan mallin kasvot, kaikki muu on täysin tietokoneilla tehtyä.

 

 

Kuva täältä (7.12.2011)

Kriittisyyttä tarvitaan muillakin median kentillä toimittaessa. Mediakriittisyys tarkoittaa muun muassa eri medioiden analysointia ja argumentointia. Esimerkiksi haettaessa tietoa eri tietolähteistä tulee tiedonhakijan ymmärtää, että tieto ei aina ole absoluuttisen oikeaa ja tarkkaa. Tekstin tai muun median on aina tuottanut joku, ja siinä mitä todennäköisimmin ilmenee tekijän oma tulkinta ja kanta aiheeseen. Tekijä saattaa myös tietoisesti pyrkiä vaikuttamaan lukijaansa, mikä ei aina ole hyväksi median käyttäjälle. Vahingoilta välttyäkseen jokaisen tulisi olla mediakriittinen.

 

 

Lähteet

1. http://ktl.jyu.fi/ktl/pisa/arviointialueet/lukutaito 7.12.2011

2. http://www.oph.fi/tietopalvelut/kansainvalinen_koulutustieto/suomi_ja_pisa/lukutaito_suomessa luettu 7.12.2011

3. http://www.oph.fi/etusivu/102/euroopan_nuorista_joka_viides_karsii_lukemisvaikeuksista luettu 7.12.2011

4. http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/07/ksml_joka_kymmenes_suomalainen_lukutaidoton_2744820.html luettu 7.12.2011

5. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20010709/439432FI.pdf luettu 11.12.2011

 

Taulukko 1. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20010709/439432FI.pdf 7.12.2011

 

 

Sannan opintoblogi

Marikan blogi

Tältä tuntuu...

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Upottakaa esityksenne tänne wikiin..

Eli: lisää ja valitse muu ja sieltä esitys.
Sinne sitten www-osoitteeseen slideshare-esityksenne www-osoite (siis ihan sieltä selaimen osoitepalkista)
LaruX   (14.12.2011 10:55)
 

Numeroitu lähdeluettelo ei ole APA6 lähdeviittaustavan mukainen.. Kasvatustieteessä numeroiden sijasta käytetään nimeä.. Esim. (Laru, 2011).
ei [1] tai (1)
LaruX   (14.12.2011 10:53)
 

NETTILÄHTEISIIN VIITTAAMINEN:

TEKSTI:
Automobile (2011).

LÄHDE:
Automobile. (2011, December 14). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 08:50, December 14, 2011, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?t...
LaruX   (14.12.2011 10:52)
 

ja taas yks linkki lissää - www.mediakasvatus.fi jos et oo vielä käyny kattoon. sieltä löytyy kyllä juttuja ko vain hakkee.
marikal   (11.12.2011 12:23)
 

smentila   (10.12.2011 13:26)
 

No miepä kahton. tässä tämä toinen osote: http://184.182.233.153/rid=1141216174...
marikal   (07.12.2011 15:25)
 

http://www.edu.helsinki.fi/media/trio... Kahtoppa tämä lähde! :)
smentila   (07.12.2011 15:24)
 

Minä poljen, sinä ohjaat. Niin kuin leikki matka käy.. Pittää vain muistaa että leikkejäki on monenlaisia eikä kaikki niin kivoja :P
marikal   (14.11.2011 13:39)
 

TERVETULOA :-)
LaruX   (14.11.2011 13:01)
 

Kokeilen toimintoja 8)
smentila   (14.11.2011 12:59)