This is a free Purot.net wiki
Pages

Tämä Wiki on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan TVT-opetuksen opetuswiki.

2011 KTK/Oulun yliopisto/Jari Laru

  • View:

Hiekkalaatikko MirvaNinaPiitu

  1. Luo oma sivu ryhmäsi wikille "ryhmien työtilat" sivun alle.
  2. Luo sinne "hiekkalaatikko" niminen alasivu
  3. Mene hiekkalaatikolle ja kokeile wikin toimintoja
    1. Keskustele & Ideoi (oikea reuna)
    2. Lisää toimintoa (tekstiä, kuva, liitetiedosto, muuta sisältöä
    3. Selaa muutoksia (yläreuna)

Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (CSCL)

 

Tietokoneavusteisella yhteisöllisellä oppimisella (Computer-supported collaborative learning, CSCL) tarkoitetaan yhteisöllistä tai yhteistoiminnallista oppimista, jota tuetaan nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan avulla. Näiden tietokoneavusteisten oppimis- ja opetuskäytäntöjen avulla tuetaan oppilaiden keskinäistä työskentelyä oppimisen edistämiseksi.

Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen taustalla on kaksi tutkimustraditiota; yhteistoiminnallisen (co-operative) oppimisen tutkimus sekä tietokoneavusteisen ryhmätyöskentelyn tutkimus (Computer-supported collaborative work, CSCW). Yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppilaita ohjataan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn tehtävien ratkaisemiseksi. Tietokoneavusteisessa ryhmätyöskentelyssä korostetaan tietokoneympäristössä tehtävän työn yhteisöllisyyttä.

http://spaziofir.itd.cnr.it/CSCL/discussion.gif

CSCL jigsaw discussion. (2011, December 12). Persico D. & Pozzi F. Istituto Tecnologie Didattiche - CNR.  Retrieved 12:10, December 12, 2011, from

http://spaziofir.itd.cnr.it/CSCL/discussion.gif

 

Käsitykset siitä, miten tekniikkaa tulisi käyttää opetuksessa ja oppimisessa ovat muuttuneet paljon, kun verrataan nykyisiä käsityksiä kolmenkymmenen vuoden takaisiin. Kollaboratiivinen oppiminen sai alkunsa 1970-luvulla, mutta tuolloin se oli vain kokeilutasolla. 1980-luvulla se laajeni ja opiskelijat alkoivat jakaa esimerkiksi PowerPoint-esityksiään toistensa kanssa. Yhteisöllinen oppiminen ei muuttanut sitä, mitä ihmiset oppivat, vaan sitä, kuinka he oppivat. Teknologian tarkoitus on auttaa syvemmän ymmärryksen kokemisessa ja innostaa oppilaita. Sen avulla voidaan visualisoida opetettavaa asiaa sekä teknologiset lelut ja muut vempaimet ovat oppimisen tukena. Viimeaikainen kehitys oppimisen ja opetuksen teorioissa on yhteydessä tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen kehitykseen, sillä nykyään korostetaan tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia oppilaiden ja opettajien sekä oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen tukemisessa.

Laajimmillaan yhteisöllinen oppiminen tarkoittaa sitä, että ihmiset yrittävät tehdä jotain yhteistä. Yhteisölliseen oppimiseen kuuluu jaettu käsitys ongelmasta eli ihmiset pyrkivät ratkaisemaan ongelmat yhdessä. Opiskelijoiden on pyrittävä rakentamaan jaettua ymmärrystä siitä, miten ongelma ratkaistaan. CSCL:n ensisijainen tarkoitus ei ole mahdollistaa etäopiskelua vaan luoda yhteisöjä, joissa vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen mahdollistuvat. Oppimisyhteisöissä jäljitellään usein asiantuntijoiden käytänteitä. Kollaboratiivinen oppiminen ei ole resepti. Se ei itsessään tuota oppimistuloksia vaan opiskelijoiden on itse oltava aktiivisia.

Computer. (2011, December 12). Students working on class assignment in computer lab, Michael Surran (2006). Retrieved 12:10, December 12, 2011, from  http://farm2.staticflickr.com/1175/622612084_b06c92ad4b.jpg

Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen jaetaan sosio-kognitiiviseen ja sosio-kulttuuriseen. Sosio-kognitiivisessa oppimisessa keskeisiä ovat kognitiiviset työkalut, jotka tukevat ajattelun, ongelmanratkaisun ja oppimisen mahdollistavia kognitiivisia prosesseja (esim. laskin). Sosio-kulttuuriseen oppimiseen kuuluu ajatus, jonka mukaan oppiminen tapahtuu erilaisissa yhteisöissä. CSCL ei kuitenkaan ole vain välineitä, vaan se tukee suullista vuorovaikutusta sekä on etäopiskelun tukena.

Yhteisöllisen tietokoneavusteisen ympäristön käyttö opetuksessa lisää oppilaiden ja opettajan sekä oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen määrää ja parantaa sen laatua. Lisäksi tietoverkkojen avulla oppilaat, opettajat ja asiantuntijat voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tietoverkkojen avulla tietoa voidaan laajentaa kouluympäristön ulkopuolelle. Mitä useammissa konteksteissa tietoa käytetään, sitä paremmin tiedon siirtovaikutus toteutuu. Tämä tukee ymmärtävää oppimista. Keskinäisen ymmärryksen syntyminen helpottuu, kun osallistujien omat ajatteluprosessit ja yhteiset vuorovaikutustapahtumat ovat oppimisympäristössä näkyvillä. Ympäristöjä käytetään ideoiden ja viestien välittämiseen, tehokkaan yhteisoppimisen tukemiseen, yhteisölliseen tiedonhakuun ja tiedonkäsittelyyn, sekä oppimistehtävän arviointiin. Teknologian käytön avulla voidaan ryhmän jäsenille luoda yhteinen muisti. Ryhmä on enemmän kuin jäsentensä summa.

Oppimisympäristöt mahdollistavat sellaisten vuorovaikutusprosessien syntymistä, joissa oppilaat rakentavat yhteisöllisesti uutta tietoa. Näiden ympäristöjen käytön avulla oppimisen tason on havaittu syvenevän. Muun muassa Songerin tutkimuksessa (1996) on havaittu CSCL:n tukevan ymmärryksen laadun paranemista. Myös Scardamalia (1994) on havainnut CSILE-tutkimuksissaan menetelmän tukevan ymmärryksen syvenemistä, metakognitiota ja tiedon aktiivista rakentumista.

Menetelmä on vielä melko uusi ja sen teoreettisia ja käytännöllisiä periaatteita tulee vielä kehittää, jotta se vastaisi paremmin käytännön opetuksen tarpeita. Tulee kehittää juuri opetustilanteisiin sopivia tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen ympäristöjä ja -työkaluja. Teknologiset välineet eivät itsessään tuota ymmärtävää oppimista, vaan niiden pedagoginen toteutus määrää, millaista oppimista tapahtuu.

Computer. (2011, December 12). Retrieved 12:10, December 12, 2011, from http://farm8.staticflickr.com/7012/6441427343_e7c1349c63.jpg

 

Omia kokemuksia tietokoneavusteisesta yhteisöllisestä oppimisesta:

Suoritimme pari viikkoa sitten Didaktiikan ryhmätentin wikispaces-sivustolla. Tentin sai suorittaa joko etänä tai kokoontumalla ryhmänsä kanssa kasvotusten. Kursilla oli n. 200 opiskelijaa, jotka jaettiin 4-5 hengen ryhmiin. Ryhmät jaettiin sattumanvaraisesti, joten ryhmäläisiä ei välttämättä tuntenut entuudestaan.

Aiemmin syksyllä tuotimme Tieteellisen viestinnän kurssilla tekstejä (muun muassa referaatin väitöskirjasta) Optimaan. Tuotokset olivat kaikkien ryhmäläisten nähtävillä ja osa käytiin myös tunnilla yhteisesti läpi. Lopuksi vielä teimme luokkatoverin referaatista opponoinnin.

 

Mirva: Aluksi kauhistelin, että miten tentti tulee onnistumaan. Asiaa ei yhtään helpottanut se, ettei kaikki ryhmän jäsenet osallistuneet keskusteluumme wikissä. Muuta yhteydenpitomahdollisuutta ei ollut, kun ryhmän jäsenet olivat tuntemattomia. Lopulta osa jäsenistä otti yhteyttä vasta muutamaa päivää ennen tenttiä, eivätkä olleet osallistuneet tapaamiseen, josta keskustelualueella sovimme.

Koen, että tentin suorittaminen etänä olisi ollut melko vaikeaa, koska keskustelu-toiminto oli aika alkeellinen. Suoritimmekin tentin kasvotusten varaamassamme ryhmätyöhuoneessa. Tuotimme vastauksen yhteisen pohdinnan tuloksena tietokoneen avulla. Jaettua asiantuntijuutta syntyi hyvin, kun kaikki ryhmän jäsenet eivät olleet samasta koulutusohjelmasta ja olivat lukeneet erilaista kurssikirjallisuutta. Loppujen lopuksi tentti onnistui kuitenkin hyvin.

Tentin sulkeuduttua kävimme vielä yksin arvioimassa toisen ryhmän tenttivastausta. Näin sai vähän uutta nökökulmaa siihen, miten tentin olisi voinut suorittaa ja jokainen ryhmä sai yhden tai useamman palautteen työstään.

Mielestäni oppimisympäristöissä on erityisen hyvää se, että pystyy tarkastelemaan muidenkin töitä ja näkee kuinka erilaisia tuotoksia samasta aiheestakin voi saada aikaan. Samalla oppii paljon uutta.

 

Piitu: Minulle onneksi sattui didaktiikan tentissä hyvä ja aktiivinen ryhmä. Kaikki olivat alusta alkaen mukana keskusteluissa, joissa sovimme, miten ja missä tentin aiomme suorittaa. Varasimme ryhmätyöhuoneen, jossa teimme tentin yhdessä. Yksi ryhmälaisistä toimi tietokoneella kirjurina, ja yhdessä pohdimme ja toimme omia ideoitamme vastaukseen.

Tällainen wikitentti oli ihan mukavaa vaihtelua normaaliin tenttiin verrattuna. Tentin onnistumiseen kuitenkin vaikuttaa paljon se, että ryhmän kaikki jäsenet ovat aktiivisesti mukana ryhmän toiminnassa.

 

Nina: Myös minulle sattui ryhmä, jonka kaikki jäsenet olivat aktiivisesti mukana tentin suorittamisessa sekä ennen tenttiä että sen aikana. En tiedä olisiko idea tietokoneavusteisesta yhteisöllisestä oppimisesta toiminut paremmin, jos kaikki olisivat tehneet tentin etänä. Mielestäni kyseisen tentin idea toimia yhteisöllisen oppimisen, jaetun asiantuntijuuden ja yhteisen tiedonrakentelun harjoituksena toteutui kuitenkin kaikkein parhaiten, kun ryhmän jäsenet olivat samassa tilassa. Tällöin ryhmäläisten kanssa pystyi vaihtamaan ajatuksia paljon helpommin ja monipuolisemmin kuin käyttämämme wikin keskustelutoiminnon avulla olisi ollut mahdollista. 

 

Lähteet:

Pulkkinen, T. (2005). Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen yläasteen tutkivassa työskentelyssä: Toteutuvatko pedagogiset periaatteet käytännössä? Oulun yliopisto, Suomi

Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen. (2011, December 11). Jari Laru. Retrieved 17:20, December 11, 2011, from  http://jarinopetus.wordpress.com/2011/09/08/3-luento-tietokoneavusteinen-yhteisollinen-oppiminen-cscl/

Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen. (2011, December 11). Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus. Retrieved 18:40, December 11, 2011, from http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/fi/csclmain.html

Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen. (2011, December 11). In Wikipedia, The Free Encyclopedia, Retrieved 16:35, December 11, 2011, from http://fi.wikipedia.org/wiki/Tietokoneavusteinen_yhteis%C3%B6llinen_oppiminen

 

Terve t. tekniikan ihmelapset

jarinopetus

Mirvan blogin syöte

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Teidän ryhmällänne oli sama juttu nettiviitteiden kanssa..

TEKSTISSÄ:
Automobile (2011)

LÄHDELUTTELOSSA:
Automobile. (2011, December 14). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 08:50, December 14, 2011, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?t...
LaruX   (14.12.2011 10:51)
 

ja Essi...
mmykkala   (14.11.2011 13:34)
 

ahaa, piitukin paikalla! :D
mmykkala   (14.11.2011 13:34)
 

huhuuuuuu :)
Eylimaun   (14.11.2011 13:33)
 

kysymys kuuluu: missä piitu?
mmykkala   (14.11.2011 13:33)
 

@mmykkala tekniikan ihmelapsi täällä
pmattane   (14.11.2011 13:32)
 

@mmykkala nina täällä
ninalind   (14.11.2011 13:32)
 

kuka siellä?
mmykkala   (14.11.2011 13:32)